195+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học

4Life English Center (e4Life.vn) xin gửi đến bạn đọc trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học

 • Biotype: loại hình sinh học, thường được đề cập trong biến dị của côn trùng. Biotype có thể ở dạng đồng hợp, hoặc dị hợp.
 • Bioinformatics: ngành tin sinh học, ứng dụng thành tựu của tin học hiện đại vào giải thích hiện tượng sinh học, điều khiển các chương trình nghiên cứu công nghệ sinh học, quản lý số liệu di truyền, thiết lập mô hình dự đoán kết quả…
 • Additive: tính cộng, biểu thị hoạt động các alen đồng hợp tử
 •  Adaptation: tiến trình thích nghi của các cá thể trong quần thể, hoặc loài sinh vật
 •  Allele: một cặp hoặc một series của yếu tố hình thành gen. Định vị trên cùng một locus trên nhiễm sắc thể tương đồng
 •  Additive x additive: tương tác tính cộng x tính cộng. Biểu thị hoạt động tương tác không alen giữa những cặp alen đồng hợp tử
 •  Apomixis: hiện tượng sinh sản trong đó cơ quan phát dục hoặc cơ quan có cấu trúc tương tự đảm nhận chức năng sinh sản một phần. Tạo ra hạt có nguồn gốc vô tính. Thí dụ như hạt cho hai mầm: mầm hữu tính và mầm vô tính
 •  Anova: viết tắt từ chữ analysis of variance, phân tích phương sai của tính trạng
 •  Asymmetrical: không đối xứng
 •  Apomictic: thuộc về hiện tượng apomixis
 •  Autogamy: tự phối
 •  Balance: sự cân bằng là điều kiện mà trong đó các thành phần di truyền được điều chỉnh theo một tỉ lệ nhất định đảm bảo cho sự phát triển hài hòa
 • Backcross: hồi giao, trong tổ hợp lai, có bố mẹ sẽ có giống cho (donor) và giống còn lại là giống tái tục (recurrent), con lai F1 được lai lui với giống tái tục nhiều lần được gọi là hồi giao
 • Basic number: số liệu căn bản thường để chỉ số liệu nhiễm thể trong tổ tiên lưỡng bội của một dạng đa bội (polyploids), được ký hiệu bằng chữ x.
 • Balanced polymorphism: hiện tượng đa hình cân bằng
 • Biometry: một ngành học có nhiệm vụ nghiên cứu và giải thích số liệu thống kê trong sinh học
 • Breeder seed: hạt giống tác giả
 • Bulk segregants: con lai đang phân ly theo phương pháp trồng dồn
 • Breeding: chọn giống là một nghệ thuật và là một khoa học làm thay đổi cây trồng hay vật nuôi về mặt di truyền.
 • Bulk: trồng dồn, con lai được thu thập mẫu hạt và trồng dồn lại để gia tăng tần suất đồng hợp tử lặn, trong trường hợp tính trạng chọn lọc do gen lặn điều khiển
 • Certified seed: hạt giống xác nhận được sử dụng trong qúa trình thương mại hạt giống, không phải là hạt giống cơ bản
 • Character: tính trạng di truyền
 • Centromere: tâm động của nhiễm sắc thể
 • Clone: dòng vô tính là một nhóm sinh vật được duy trì bằng phương pháp phân bào đẳng nhiễm từ một dòng tổ tiên (dòng gốc)
 • Chromosome: nhiễm sắc thể là vật chất di truyền có trong nhân tế bào
 • Combining ability: khả năng phối hợp, được chia ra khả năng phối hợp chung biểu thị
 • Cluster di truyền: nhóm di truyền được phân ra nhờ phép tính mức độ khác biệt của các tính trạng (qui mô hình thái học), hoặc của DNA (qui mô phân tử)
 • Complete dominance: tính trội hoàn toàn
 • Complementary gene: gen hoạt động bổ sung
 • Covariance: hợp sai là trung bình của tổng các tích của độ lệch giữa hai biến số từ các giá trị trung bình của cá thể
 • Coupling: những alen lặn liên kết với nhau xuất hiện trên một nhiễm thể tương đồng và những thể alternative trội của nó xuất hiện trên nhiễm thể khác (còn được gọi là liên kết alen thuộc dạng cis, ngược lại với dạng trans, dạng repulsion)
 • Crossing over: hiện tượng quấn chéo của nhiễm sắc thể
 • Cytoplasmic inheritance: di truyền do tế bào chất, ảnh hưởng của mẹ. Trong tế bào chất, có những cơ quan mang vật chất di truyền như cytoplast, ty thể bộ, ribosome…
 • Deviation: độ lệch, giá trị lệch so với trung bình mẫu
 • Deficiency: sự thiếu đoạn hay mất đoạn của nhiễm sắc thể
 • Degree of freedom: độ tự do viết tắt là df trong phân tích ANOVA, hay phân tích thông qua các phép thử khác trong thống kê sinh học
 • Disequilibrium: tính chất không cân đối của một quần thể
 • Diallel cross: lai diallel tất cả các cặp theo tuần tự bố mẹ là nghiệm thức của chương trình lai
 • Discriminant function: phương trình biệt thức giúp cho phân biệt giữa các tính trạng mục tiêu và phân biệt giữa các cá thể trong quần thể, hoặc giữa hai quần thể
 • Dominance đẳng hướng: hoạt động alen dị hợp theo cùng một hướng
 • Disruptive selection: chọn lọc đột phá
 • Dominance: tính trội. biểu thị hoạt động alen dị hợp trong di truyền số lượng
 • Dominance x dominance: hoạt động tương tác không alen giữa tính trội x tính trội
 • Dominance hypothesis: lý thyuết về tính trội trong giải thích hiện tượng ưu thế lai – Dominance of linked genes: tính trội của những gen liên kết với nhau
 • Dominance x additive: hoạt động tương tác không alen giữa tính trội x tính cộng
 • Duplicate epistasis: hiện tượng epistasis có tính chất lặp đoạn
 • Dominant epistasis: hiện tượng epistasis có tính trội
 • Double cross: lai kép
 • Duplication: hiện tượng lặp đoạn, trong trường hợp hai gen, tỉ lệ phân ly ở F2 là 15:1
 • Donor parent: bố mẹ cho nguồn gen mục tiêu trong chương trình cải tiến giống
 • Emasculation: động tác khử đực
 • Epistasis: tính trội của một gen so với một gen khác không allelic với nhau. Gen bị át khuất được gọi là “hypostatic”. Thuật ngữ epistasis được dùng để mô tả tất cả hiện tượng tương tác không alen
 • EMS: error mean of square, trung bình bình phương sai số trong ANOVA, tương đương với phương sai mẫu
 • Epistasis kiểu [j + l]: tương tác không alen kiểu [tính cộng x tính trội] + [ tính trội x tính trội]
 • Epistasis kiểu [i]: tương tác không alen kiểu tính cộng x tính cộng
 • Environment: môi trường, điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự thế hiện của gen điều khiển tính trạng số lượng – Error: sai số trong phân tích thống kê (pooled error: sai số góp)
 • Equilibrium: hiện tượng cân bằng trong quần thể
 • F1: thế hệ con lai đầu tiên
 • F2: thế hệ con lai thứ hai do tự thụ, thế hệ có thông tin di truyền lớn nhất nhờ hiện tượng phân ly
 • Foundation seed: hạt giống nguyên chủng
 • Family: họ là một nhóm cá thể quan hệ trực tiếp với một dòng tổ tiên (dòng gốc)
 • Fitness profile: phổ giá trị thích nghi
 • Fitness: giá trị thích nghi liên quan đến sự đóng góp di truyền của một kiểu gen đối với thế hệ kế tiếp, tương ứng với những kiểu gen khác trong cùng một quần thể
 • Full diallel: bộ con lai diallel đầy đủ (kể cả lai thuận nghịch)
 • Gene frequency: tần suất gen là tỉ lệ mà trong đó những alen của một gen xuất hiện trong quần thể
 • Gamete: giao tử là tế bào gốc, kết qủa của gián phân giảm nhiễm, có chức năng trong giao phối (bao gồm giao tử đực và giao tử cái)
 • Gene: là đơn vị di truyền
 • Genome: bộ gen, bộ nhiễm sắc thể tương ứng với một bội thể của một loài
 • Gene interaction: tương tác gen là hiện tượng cải tiến của hoạt động gen bởi một gen khác không alen, hoặc bởi nhiều gen khác
 • Germplasm: qũy gen
 • General combining ability: khả năng phối hợp chung
 • Gene flow: dòng chảy của gen từ cây transgenic sang cây trồng hoang dại có quan hệ gần gủi
 • Gene frequency: tần suất gen
 • Genetic equilibrium: điều kiện trong đó những thế hệ kế tiếp nhau của một quần thể có cùng một kiểu gen, với cùng một tỉ lệ trên cơ sở những gen mục tiêu nào đó, hoặc những phối hợp của các gen này.
 • Genetic advance: hiệu qủa chọn lọc đối với một tính trạng hay nhiều tính trạng
 • Genetic constitution: nền tảng di truyền
 • Genotype x environment interaction: tương tác giữa kiểu gen và môi trường
 • Genetic gain: xem genetic advance
 • Genotype: kiểu gen, là toàn bộ kiến trúc di truyền của một sinh vật
 • Genotypic Coefficient of Variation (GCV): hệ số biến thiên kiểu gen tính bằng phần trăm, là thương số giữa giá trị trung bình với căn bậc hai phương sai kiểu gen
 • Haploid: thể đơn bội, tế bào hoặc sinh vật có số nhiễm sắc thể là 1n
 • Heterobeltiosis: ưu thế lai tuyệt đối, giá trị con lai so với giá trị bố mẹ cao nhất
 • Heritability: hệ số di truyền là tần suất của biến thiên quan sát được do di truyền, cái còn lại do môi trường, nói đúng hơn biến thiên do ảnh hưởng có tính chất cộng của gen
 • Heterosis: ưu thế lai, giá trị con lai so với giá trị trung bình bố mẹ
 • Homeostasis: hiện tượng gen phát triển đồng dạng, thông qua đột biến, chức năng điều khiển bị chuyển đổi
 • Heterozygous: dị hợp tử, có những alen không giống nhau ở một hoặc nhiều loci
 • Hybrid: sản phẩm của một cặp lai giữa những bố mẹ khác nhau về di truyền
 • Homozygous: đồng hợp tử, có những alen giống nhau ở một hoặc nhiều loci trên nhiễm sắc thể tương đồng
 • Inbred line: dòng cận giao, đồng huyết
 • Inbreeding: tạo dòng cận giao, dòng đồng hợp tử
 • Interallelic interaction: tương tác giữa các alen
 • Intermediate heterozygote: dị hợp tử trung gian
 • Isogenic line: dòng đẳng gen
 • Lethal: gen gây chết
 • Linkage: liên kết gen là hiện tượng phối hợp của những tính trạng trong di truyền do sự định vị của gen trên cùng một nhiễm sắc thể
 • Linear: tuyến tính, tương quan tuyến tính, có dạng đường thẳng
 • Linked digenic interaction: tương tác có tính chất liên kết hai gen
 • Linkage map: bản đồ liên kết gen với marker trên cơ sở giá trị tái tổ hợp
 • Location: vị trí, địa điểm nơi sinh vật thể hiện tính trạng di truyền
 • Linked epistatic genes: những gen tương tác không alen, liên kết chặt chẽ với nhau
 • Lưỡng bội: tế bào hay sinh vật có số nhiễm sắc thể là 2n
 • Locus: nơi gen định vị trên nhiễm sắc thể
 • Mean: giá trị trung bình
 • Mass selection: chọn quần thể, loại bỏ những cá thể không đúng dạng hình mục tiêu, giữ lại quần thể trên đồng ruộng
 • Meitosis: gián phân giảm nhiễm
 • Meiosis: gián phân giảm nhiễm
 • Mutation: đột biến gen
 • Modifying gene: những gen ảnh hưởng đến sự thể hiện của một gen không alen với nó hoặc những gen không alen với nó
 • Multiple allele: đa alen, một gen có nhiều hơn hai alen
 • Neutral character: tính trạng trung tính
 • Non-allelic interaction: tương tác không alen
 • Non-selective inbreeding: cận giao không có tính chất chọn lọc
từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học
 • Nullisome: Cây 2n thiếu một căp nhiễm thể, ký hiệu là 2n-2
 • Overdominance: tính chất siêu trội, khi hoạt động gen không cộng tính có ưu thế hơn hoạt động gen cộng tính
 • Overdominance hypothesis: giả thuyết siêu trội trong giải thích ưu thế lai
 • Outcross: hiện tượng tạp giao trong tự nhiên
 • Panmictic: có tính chất giao phối ngẫu nhiên
 • Panmixia: quần thể giao phối ngẫu nhiên
 • Partial dominance: tính trội từng phần, không hoàn toàn
 • Path analysis: phân tích theo đường dẫn
 • Pedigree: gia phả, phả hệ, phương pháp chọn giống theo gia phả
 • Phenotypic Coefficient of Variation: (PCV)hệ số biến thiên kiểu hình tính bằng phần trăm, là thương số giữa giá trị trung bình với căn bậc hai phương sai kiểu hình
 • Phenotype: kiểu hình, sự xuất hiện của một cá thể phản ánh tương tác giữa kiểu gen bên trong và môi trường
 • Pleiotropic: có tính chất đa tính trạng
 • Pleiotropic effects: ảnh hưởng đa tính trạng (xem đa tính trạng)
 • Pleiotropy: xem đa tính trạng
 • Polygenes: đa gen
 • Polymorphism: xem đa hình
 • Pooled error: xem sai số góp
 • Population genetics: di truyền quần thể, một ngành học di truyền sử dụng lý thuyết toán học để nghiên cứu và giải thích các hiện tượng di truyền trong quần thể sinh vật
 • Probability: xác suất
 • Pure line selection: chọn dòng thuần, chọn từng cá thể trong quần thể, trồng so sánh các dòng, chọn lọc dòng tối ưu.
 • QTL: quantitative trait loci, những loci của tính trạng di truyền số lượng
 • Quantitative character: tính trạng số lượng là tính trạng do nhiều gen điều khiển, chịu ảnh hưởng yếu tố môi trường rất mạnh
 • Quantitative genetics: di truyền số lượng, một ngành học di truyền có tính chất ứng dụng từ nguyên tắc lý thuyết của di truyền quần thể, nhằm nghiên cứu và xác định chiến lược lai tạo, chọn lọc giống cây trồng, vật nuôi, nó có thể được xem là tiền thân của ngành chọn giống
 • Random drift: chuyển dịch ngẫu nhiên
 • Random model: mô hình ngẫu nhiên
 • Random mating: giao phối ngẫu nhiên
 • Recessive epistasis : hiện tượng epistasis có tính lặn
 • Random selection: chọn lọc ngẫu nhiên
 • Recombination: hiện tượng tái tổ hợp
 • Reciprocal cross: lai đảo, lai thuận nghịch
 • Regulatory genes: những gen có chức năng điều tiết
 • Registered seed: hạt giống đăng ký, là một trong những cấp hạt giống được phân loại
 • Repulsion linkage: liên kết thúc đẩy trong trường hợp trans
 • Relative fitness: giá trị thích nghi tương đối
 • RGA: (rapid generation advance) kỹ thuật làm rút ngắn thời gian của một chu kỳ sống bằng cách lợi dụng phản ứng nhạy cảm của loài với độ dài ngày.
 • SAHN: phương pháp phân nhóm di truyền trên cây gia hệ
 • SD: xem sai số chuẩn (standard deviation)
 • SCA: specific combining ability, khả năng phối hợp riêng – Scaling test: phép thử nhằm tìm hiểu tính chất của epistasis
 • Seed pathology: bệnh lý hạt giống
 • Seed health: sức khỏe hạt giống
 • Seed technology: công nghệ hạt giống
 • Seed physiology: sinh lý hạt giống
 • Selection index: chỉ số chọn lọc
 • Selection criteria: tiêu chuẩn chọn lọc là kết qủa khi nhân ma trận số liệu gốc với vectơ là giá trị của chỉ số chọn lọc
 • Selection pressure: áp lực chọn lọc, xem sức ép chọn lọc
 • Selection intensity: cường độ chọn lọc
 • Self-incompatibility: khả năng không tự tiếp hợp do hiện tượng ngăn cản thụ tinh về sinh lý học của sinh vật
 • Self-fertilization: tính chất tự thụ tinh là hiện tượng tiếp hợp giao tử đực và cái trong cùng một cá thể
 • Sib mating: lai giữa những sibs với nhau
 • Sibs: con lai của cùng một bố mẹ dẫn xuất từ giao tử khác nhau, trong đó half sibs là con lai của một bố(mẹ)
 • Similarity: giá trị tương đồng là cơ sở để phân nhóm di truyền các kiểu hình
 • Significance test: trắc nghiệm mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê, ở hai mức độ phổ biến là 0,05 và 0,01
 • Species: loài sinh vật, đơn vị được xếp hạng dưới genus và trên variety
 • Single cross: lai đơn, lai giữa hai kiểu gen, thông thường là hai dòng cận giao trong chọn giống cây trồng
 • SSD: (single seed descend) phương pháp trồng dồn các thế hệ phân ly bằng cách thu một hai hạt đối với một cá thể.
 • Specific combining ability: xem SCA
 • Standard error: xem sai số chuẩn
 • Standard deviation: xem SD, độ lệch chuẩn dùng để đo lường mức độ biến thiên, biểu thị độ lệch so với trung bình mẫu trong phân bố chuẩn
 • Statistics: ngành thống kế học phục vụ cho việc giải thích các hiện tượng trong sinh học, nhất là lĩnh vực di truyền số lượng, trên cơ sở lấy mẫu để ước đoán qui mô toàn diện của quần thể. Hiện nay, người ta còn phát triển thành thuật ngữ “biometry” và “bioinformatics” trên cơ sở phát triển của ngành tin học hiện đại.
 • Standard heterosis: ưu thế lai chuẩn, giá trị ưu thế lai so với một giống làm chuẩn, thông thường là giống đang phổ biến trong sản xuất
 • Sterility: tính bất dục, tính bất thụ
 • Synapsis: sự tiếp hợp (conjugation) ở giai đoạn pachytene và zygotene của cặp nhiễm thể tương đồng, kết qủa nó sẽ tạo ra một cấu trúc được gọi là “bivalent”
 • Tester : dòng làm vật liệu lai thử nghiệm
 • Tetraploid: thể tứ bộ
 • Translocation: hiện tượng chuyển vị, thay đổi vị trí trên nhiễm sắc thể
 • Transgressive segregation: hiện tượng phân ly vượt trội, con lai đang phân ly có giá trị của tính trạng mục tiêu vượt cao hơn bố hoặc mẹ
 • Triallel: lai ba luân phiên từng cặp với một giống
 • Treatment: nghiệm thức trong thí nghiệm
 • Triple test cross: lai ba thử nghiệm để giải thích tương tác không alen, các loại hình của epistasis
 • Trigenic interaction: tương tác trigenic
 • Trisomic: người ta có thể tạo ra những dòng triplo có dạng 2n+1, để đánh dấu từng nhiễm sắc thể so với bộ nhiễm sắc thể bình thường. Nếu có một gen mục tiêu hiện diện trên cá thể là triplo số a, b, hoặc c nào đó, người ta sẽ biết được gen ấy định vị trên nhiễm thể a, b hoặc c
 • Variance: phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn của quần thể
 • Triploid: thể tam bội
 • Variety: giống là bậc được xếp loại dưới species, đó là một nhóm cá thể thuộc loài, biểu thị sự khác biệt với giống khác, biểu thị sự đồng nhất trong nhóm, biểu thị sự ổn định về các tính trạng chung của những cá thể này
 • Variation: biến dị di truyền, sự xuất hiện khác nhau của cá thể do sự khác biệt về thành phần di truyền của nó, hay sự khác biệt do môi trường mà nó đang phát triển.
 • Virulence: độc tính là khả năng của pathogen phát triển bệnh trên sinh vật chủ
 • Vectơ đơn vị: vectơ chứa giá trị 1 theo hàng, hoặc theo cột
 • X: số căn bản của nhiễm sắc thể trong một series đa bội
 • Xác suất tái tổ hợp: khả năng tái tổ hợp có thể xảy ra
 • Xenia: ảnh hưởng của hạt phấn trên phôi mầm và phôi nhũ
 • Zygote: hợp tử, tế bào được hình thành bởi sự dung hợp giữa hai giao tử và phát triển lên thành tế bào gốc
 • Zygotene: là một giai đoạn của prophase trong gián phân giảm nhiễm, khi các nhiễm thể hình sợi chỉ bắt cặp nhau

Trên đây là bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học được sắp xếp theo thứ tự từ A-Z. 4Life English Center (e4Life.vn) hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã có thể biết được nhiều hơn các từ vựng chuyên ngành sinh học để hỗ trợ có ích cho học tập và làm việc. Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
[Total: 19 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page