Cấu trúc Would rather trong tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh luôn có cách sử dụng khác nhau, đặc biệt đối với cấu trúc would rather giúp bạn thể hiện được những mong muốn của bản thân về điều gì đó. Tuy nhiên làm sao để sử dụng cấu trúc này một cách chính xác vầ hiệu quả thì hãy tham khảo ngay bài viết này của 4Life English Center (e4Life.vn)

Cấu trúc Would rather trong tiếng Anh
Cấu trúc Would rather trong tiếng Anh

1. Cấu trúc Would rather một chủ ngữ

1.1. Would rather… – Thích cái gì/ Muốn cái gì

Ở thì hiện tại hoặc tương lai thì cấu trúc would rather được sử dụng để diễn tả các mong ước và sở thích của bản thân

 • Phủ định (-)
  • S + would rather (‘d rather) +not + V (nguyên thể)
 • Khẳng định (+)
  • S + would rather (‘d rather) + V (nguyên thể)
 • Nghi vấn (?)
  • Would + S + rather + V (nguyên thể) ?

They would rather drink coca. (Họ thích uống ccoca.)

They would rather not drink coca. (Họ không thích uống coca.)

Would they rather drink coca? (Họ có thích uống coca hay không?)

Thì quá khứ: Cấu trúc would rather được dùng để diễn tả sự nuối tiếc về một sự việc/ vấn đề gì đó đã xảy ra.

Công thức:

 • Khẳng định (+)S + would rather + have + V3
 • Phủ định (-)S + would rather (not) + have + V3
 • Nghi vấn (?)Would + S + rather + have + V3

Ví dụ:

 • I would rather have bought this T-shirt. (Tôi thích mua chiếc áo phông này.)
 • I would rather not have bought this T-shirt. (Tôi không thích mua chiếc áo phông này.)
 • Would you rather have bought this T-shirt? (Bạn có muốn mua chiếc áo phông này không?)

1.2. Would rather…than/ or – Thích cái gì hơn

Cấu trúc would rather… than… được sử dụng khi bạn muốn trình bày thích cái gì hơn cái gì.

Cấu trúc ở thì quá khứ:

 •  S + would rather (not) + have + V (PII) + than …

Ví dụ: I would rather have eaten dark chocolate than milk chocolate. (Tôi thích ăn sô cô la đen còn hơn là sô cô la sữa.)

Cấu trúc ở thì hiện tại:

 • S + would rather (not)+ N / V ( nguyên thể) + than +…

Ví dụ: She’d rather go to class today than tomorrow. (Cô ấy thích đến lớp hôm nay hơn là ngày mai.)

2. Cấu trúc Would rather hai chủ ngữ

Cấu trúc Would rather hai chủ ngữ
Cấu trúc Would rather hai chủ ngữ

2.1. Would rather that ở hiện tại hoặc tương lai

Công thức:

 • Khẳng định (+)S1 + would rather (that) + S2 + V-ed
 • Phủ định (-)S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed
 • Nghi vấn (?)Would + S + rather +  S2 + V-ed

Ví dụ: Jim’d rather that his parents gave him a new toy car. (Jim mong rằng bố mẹ anh ấy tặng anh ấy một chiếc ô tô mới.)

2.2. Would rather that ở quá khứ

Công thức:

 • Khẳng định (+)S1 + would rather (that) + S2+ had + V3
 • Phủ định (-)S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3
 • Nghi vấn (?)Would + S + rather +  S2 + had + V3

3. Viết tắt của Would rather

Bạn dã biết được các cách của Would rather chưa? nếu chưa thì hãy tham khảo ngay những cách viết tắt cụ thể dưới đây!

 • Khẳng định (+): 
  • I’m sorry. That’s not possible. (Xin lỗi, không thể được.)
  • I’d rather you didn’t. (“Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.”)
  • I’d rather/ prefer you didn’t. (bạn không làm thì tốt hơn)
  • I’d prefer you didn’t. (“Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.”)
 • Phủ định (-)
  • You would rather not = You’d rather not
  • She would rather not = She’d rather not
  • They would rather not = They’d rather not
  • He would rather not = He’d rather not
  • It would rather not =It’d rather not
  • We would rather not = We’d rather not

4. Phân biệt Would rather và Prefer

Phân biệt Would rather và Prefer
Phân biệt Would rather và Prefer

Về cách dùng thì would rather và prefer đều được sử dụng để thể hiện mong muốn và sở thích của bản thân. Tuy nhiên đối với cấu trúc ngữ pháp thì 2 cụm này đều có các đặc điểm khác nhau.

 • S + would rather + V (nguyên thể)…. than…
 • S + prefer + V(ing)…. to…

5. Bài tập vận dụng và đáp án

5.1. Bài tập 1

Chọn đáp án đúng

 1. I’d rather speak to him in person (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone.
 2. I don’t fancy the theatre again. I’d rather (go/to go/going) to the cinema.
 3. I would rather you (go/went/had gone) home now.
 4. If I had a choice I think I’d rather (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) .
 5. I’d rather go in December (than/that/to) in May.
 6. I don’t want to go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.
 7. I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.
 8. I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.
 9. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?
 10. He would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.

5.2. Bài tập 2

Bài tập viết lại câu với would rather

 1. I would prefer to travel in July rather than in November.
 2. I would like you to come here now.
 3. I prefer to dance rather than sing
 4. I prefer drinking water rather than eating something.
 5. I want you to stay at home rather than on a trip
 6. He would face the enemy rather than surrender.
 7. I would like you to find a job.
 8. We would like you to go bed now.
 9. They would like to buy a new car instead of repairing the old one.
 10. We would like you to go with us

5.3. Đáp án

Bài tập 1: 

 1. than discuss
 2. go
 3. went
 4. live in Paris than in London
 5. than
 6. stay
 7. stayed
 8. than stay
 9. didn’t go
 10. save/spend

Bài tập 2: 

 1. I would rather travel in July than in November.
 2. I would rather you came here now.
 3. I would rather dance than sing.
 4. I would rather drink water than eat something.
 5. I would rather you found a job.
 6. I would rather you stayed at home than on a trip.
 7. They would rather buy a new car than repair the old one.
 8. He would rather face the enemy than surrender.
 9. We would rather you go with us.
 10. We would rather you went to bed now.

Trên đây là cấu trúc would rather 4Life Englisch Center (e4Life.vn) tổng hợp hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức và thú vị. Chúc bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi sắp tới.

Đánh giá bài viết
[Total: 4 Average: 4]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page