Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn

Bạn muốn được làm việc trong môi trường quốc tế? Tuy nhiên, trước đó bạn phải vượt qua vòng phỏng vấn bằng tiếng anh. Nếu chuẩn bị không tốt, bạn có thể bị đánh trượt ngay lập tức. Bài viết sau đây do 4Life English Center (e4Life.vn) thực hiện giúp bạn có thêm nhiều gợi ý để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn gây ấn tượng với người tuyển dụng.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn

1. Câu hỏi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn thường gặp

Sau đây là một số câu phỏng vấn bằng tiếng anh mà nhà tuyển dụng thường hỏi ứng viên:

 • Tell me a little about yourself.
 • Can you introduce yourself?
 • Walk me through your CV.
 • What are your strengths and weaknesses?
 • What are your goals and objectives?
 • Do you work well under pressure?
 • What do you know about us?
 • Why do you apply for this job?
 • Why should I hire you?
 • What do you expect from your manager?
 • What is your expected salary?
 • Why do you want to leave your current job?
 • Do you have any questions?

2. Cách trả lời câu hỏi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn

Cách trả lời câu hỏi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn
Cách trả lời câu hỏi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn

2.1. Cách giới thiệu bản thân đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm

2.1.1. Giới thiệu bằng thì Hiện tại

Các bạn có thể tham khảo ví dụ sau:

 • I am a final year student at University of Economics Ho Chi Minh. My major is Accounting. I have spent four years improving my skills in Accounting.

Tôi là sinh viên năm cuối của Đại học Thương mại. Chuyên ngành kế toán. Tôi đã dành 4 năm cải thiện kỹ năng trong lĩnh vực kế toán.

 • I am the final year student who has spent 4 years during my university time studying hard and improving my skills in Accounting.

Tôi là sinh viên năm cuối, dành 4 năm đại học học tập chăm chỉ và cải thiện kỹ năng ở chuyên ngành kế toán.

 • I am a recent graduate student who has spent 3 years during my university time gaining experience and improving my skills in Marketing.

Tôi là sinh viên mới ra trường, tôi dành 3 năm đại học của mình để thu thập kinh nghiệm và phát triển những kỹ năng Marketing.

 • I am a recent graduate student at University of Economics. My major is Business Administration. I have spent three years improving my skills in Marketing.

Tôi là sinh viên mới ra trường của Đại học Kinh tế. Chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi đã dành 3 năm phát triển kỹ năng Marketing.

 • My name is Bao Tran, from Ha Noi. I am a recent graduate student at the University of Economics and earn a Bachelor’s degree in e-Commercial and Marketing. I am a very motivated person and a fast learner. I enjoy taking part in group activities and can also manage my schedule well.

Tôi là Bảo Trân đến từ Hà Nội. Tôi vừa tốt nghiệp đại học Kinh tế và có bằng cử nhân ngành Thương Mại điện tử và Marketing. Tôi là một người rất có động lực và tiếp thu rất nhanh. Tôi thích tham gia các hoạt động tập thể và đồng thời cũng có khả năng quản lý bản thân rất tốt.

 • I am Minh Tu, a final year student at Ho Chi Minh Architectural University. My major is Interior design. Therefore, I am familiar with design software such as Illustrator, CorelDraw, Sketch and the like. My passion is making beautiful and useful furniture from natural materials.

Tôi là Anh Tran, sinh viên năm cuối trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh. Chuyên ngành của tôi là Thiết kế nội thất. Bởi thế, tôi sử dụng thành thạo những phần mềm thiết kế như Illustrator, CorelDraw, Sketch và những phần mềm khác. Đam mê của tôi là tạo nên những đồ nội thất vừa đẹp vừa hữu dụng từ những vật liệu tự nhiên.

2.1.2. Giới thiệu bằng thì Quá khứ

 • Last summer, I participated in a community campaign organized by my university, and it taught me teamwork skill. This experience fits well with this Coordinator position because I had an experience to work with disadvantaged children, as well as knew how to coordinate the volunteers.

Hè năm ngoái, tôi đã tham gia Chiến dịch cộng đồng do trường đại học của tôi tổ chức, hoạt động này đã dạy tôi kỹ năng làm việc nhóm. Trải nghiệm này rất phù hợp với vị trí điều phối viên này vì tôi đã có kinh nghiệm làm việc với trẻ em bất lợi thế, cũng như biết cách điều phối tình nguyện viên.

 • Last summer, I took part in an internship at a Marketing agency, and it taught me analytics, social media skills. This internship fits well with this Marketing position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had in-depth knowledge about Marketing.

Hè năm ngoái, tôi đã tham gia thực tập tại một công ty Marketing, hoạt động này đã dạy tôi kỹ năng phân tích, truyền thông xã hội. Kỳ thực tập này rất phù hợp với vị trí Marketing này vì tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cũng như có những kiến thức chuyên sâu về Marketing.

 • In the last three years, I spent the time getting to know as many graphic design softwares as I can and master some of them. I am also a member of the Minimalism design group at my university and we participated in several design contests in and out of my university. We won first place in the Modern Urban Interior Design Contest last year for the design of the unique bamboo chair as you can find in my portfolio. It was a fun and memorable experience for me and the whole team.

Trong 3 năm qua, tôi dành nhiều thời gian để làm quen với rất nhiều phần mềm thiết kế đồ họa và sử dụng thành thạo một vài phần mềm trong số đó. Tôi cũng là thành viên của Nhóm thiết kế theo phong cách Tối giản ở trường. Chúng tôi đã tham gia vào một vài cuộc thi thiết kế trong và ngoài phạm vi trường. Năm ngoái, đội chúng tôi đã thắng giải nhất cuộc thi Thiết kế Nội thất cho Đô thị hiện đại cho thiết kế về chiếc ghế tre độc đáo.  Bạn có thể tìm thấy ảnh chiếc ghế trong hồ sơ của tôi. Đó là một trải nghiệm vui và đáng nhớ cho tất cả chúng tôi.

2.1.3. Giới thiệu bằng thì Tương lai

 • I’m interested in 4Life Education  because I can demonstrate my skills in web designing and I can contribute this strength to your website – e4life.vn

Tôi hứng thú với Công ty 4Life Education vì tôi có thể thể hiện được kỹ năng thiết kế trang web của mình và tôi có thể đóng góp thế mạnh này cho trang web e4life.vn.

 • I am interested in ABC Company marketing assistant position because the company’s field is related to my intern experience. My goal is to become an expert in online marketing in the next 3 years. I hope that I can contribute to the company’s development with my enthusiasm and knowledge. I also believe that I can learn a lot if I have a chance to work here.

Tôi hứng thú với vị trí trợ lý marketing ở We-product bởi lĩnh vực hoạt động của công ty có liên quan tới lĩnh vực nơi tôi đã thực tập. Mục tiêu của tôi là trở thành một chuyên gia về marketing online trong 3 năm tới. Tôi hi vọng mình có thể đóng góp cho sự phát triển của công ty bằng nhiệt huyết và những kiến thức của mình. Tôi cũng tin rằng tôi có thể học được rất nhiều nếu có cơ hội được làm việc ở đây.

 • I’m interested in X because I can demonstrate my skills in Teamwork, Soft Skills I am excellent at and I can contribute these strengths to your projects.

Tôi hứng thú với Công ty X vì tôi có thể thể hiện được những kỹ năng tôi rất xuất sắc – là làm việc nhóm, kỹ năng mềm và tôi có thể đóng góp những thế mạnh này cho những dự án của các ông.

 • I applied for this position because I’ve known and loved Ant district’s products since I was in my second year at the university. The company’s style is also suite my designing style. I believe that I can demonstrate my skills in interior design based on natural materials and I can contribute this strength to other products in the future if I have a chance to be a part of the company.

Tôi ứng tuyển vào vị trí này bởi tôi đã được biết đến và yêu quý những sản phẩm của Ant district từ khi còn là sinh viên năm thứ hai ở trường đại học. Phong cách của công ty cũng phù hợp với phong cách thiết kế của tôi. Tôi tin rằng mình có thể thể hiện được những kỹ năng thiết kế nội thất từ vật liệu tự nhiên của mình và đóng góp thế mạnh này trong những sản phẩm khác trong tương lai nếu tôi có cơ hội được tuyển dụng.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho người chưa có kinh nghiệm
Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho người chưa có kinh nghiệm

2.2. Cách giới thiệu bản thân đối với ứng viên đã có kinh nghiệm

2.2.1. Giới thiệu bằng thì Hiện tại

 • I have been a Content Editor at 4Life English Center. My main task is writing content of the website e4life.vn.

Tôi hiện đang là Chuyên viên biên tập nội dung tại công ty 4Life English Center. Nhiệm vụ chính của tôi là viết nội dung website e4life.vn.

 • I have been a Marketing executive at Future. My main task is to manage the whole marketing activities.

Tôi hiện đang là nhân viên Marketing tại công ty Future. Nhiệm vụ chính của tôi là quản lý toàn bộ hoạt động marketing.

2.2.2. Giới thiệu bằng thì Quá khứ

Before that, I worked at an agency where I worked with three different big educational brands/ worked with many partners from many countries in the world.

Trước đó, tôi đã làm việc tại một đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, ở đây tôi đã làm việc với ba thương hiệu giáo dục lớn/ tôi đã làm việc với nhiều đối tác từ nhiều nước trên thế giới .

2.2.3. Giới thiệu bằng thì Tương lai

And while I really enjoyed the work that I did, I’d love to change to have a new challenge in my career, which is why I ‘m so excited about this opportunity with Company X

Tuy tôi thực sự yêu  công việc tôi đã làm, tôi muốn thay đổi để có thách thức mới trong công việc, đây cũng là lý do tại sao tôi rất hứng thú về cơ hội làm việc với công ty X

3. Mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn.

Mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn.
Mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn.

3.1. Mẫu câu giới thiệu tên, tuổi, quê quán

Sau đây là những mẫu câu có thể sử dụng để giới thiệu bản thân khi phỏng vấn bằng tiếng anh.

Giới thiệu tên:

 • You can call me… :Bạn có thể gọi tôi là…
 • My name is… :Tôi tên là…
 • I am… :Tôi là…

Giới thiệu tuổi:

 • I am + số tuổi của bạn (+ years old)
 • I am turning + số tuổi sắp tới của bạn (+ thời điểm bạn đạt số tuổi đó – tính bằng tháng trở xuống)

Hoặc dùng số để ước lượng tuổi:

 • Early twenties: khi bạn tầm 20-23 tuổi
 • Mid twenties: Khi bạn tầm 24-26 tuổi
 • Late twenties: Khi bạn tầm 27-29 tuổi

Giới thiệu quê quán:

 • I am from… :Tôi đến từ…
 • I come from…. :Tôi đến từ…
 • I was born in …. :Tôi sinh ra ở…
 • My hometown is… :Quê tôi ở….

Ví dụ:

 • You can call me is Bao Tran. I am 23 years old. I was born in Danang.
 • I am Minh Nguyen, from Hanoi. I am in my mid-twenties.

3.2. Mẫu câu giới thiệu học vấn

Bạn có thể dùng những mẫu câu sau để giới thiệu về học vấn:

Nếu bạn hiện đang đi học:

 • I am the first/second/third/final year student + at tên trường: Tôi là sinh viên năm thứ…. của trường…
 • I am in my first/second/third/final year + at tên trường: Tôi đang học năm thứ… tại trường…
 • I study at + tên trường: Tôi đang học tại trường …

Nếu bạn đã tốt nghiệp:

 • I have + tên bằng cấp + in tên lĩnh vực/ngành học: Tôi có bằng … thuộc lĩnh vực…
 • I learned/studied + at tên trường của bạn: Tôi đã học tại trường …
 • I graduated from + tên trường: Tôi tốt nghiệp trường …

Nói về ngành học của bạn

 • My major is + ngành học của bạn: Chuyên ngành của tôi là …
 • I learned/studied + ngành học của bạn + at tên trường của bạn: Tôi học ngành … tại trường …
 • I am studying + tên chuyên ngành: Tôi đang học chuyên ngành…

Ví dụ:

 • I am a final year student at the Da Nang University of Economics. My major is Marketing Management.
 • I am a recent graduate student. I studied Astronomy at the University of Science and Technology.
 • I graduated from the Foreign Trade University. I have a Bachelor in International Business.

3.3. Mẫu câu giới thiệu phẩm chất và sở thích

Mẫu câu nói về phẩm chất:

 • I am a/an + phẩm chất của bạn + person: Tôi là người…
 • I am not only … but also…. :Tôi không chỉ… mà còn….
 • I would describe myself/my personality as … :Tôi sẽ miêu tả bản thân/ tính cách của mình là …
 • I am good at + lĩnh vực bạn giỏi :Tôi có sở trường là …
 • My strengths/weaknesses are … :Thế mạnh/điểm yếu của tôi là…

Bạn có thể sử dụng các từ vựng dưới đây để mô tả thêm về phẩm chất bản thân:

 • Social (adj): hòa đồng
 • Hard-working (adj): chăm chỉ
 • Easy going (adj): dễ chịu
 • Patient (adj): kiên nhẫn
 • Great sense of humor (n): hài hước
 • Outgoing (adj): cởi mở
 • Fast learner (n): người tiếp thu nhanh
 • Motivated (adj): có động lực
 • Creative (adj): sáng tạo
 • Friendly (adj): thân thiện
 • Self-control (n): tự kiểm soát
 • Reliable (adj): đáng tin cậy

Mẫu câu nói về sở thích:

 • I like/love/enjoy +V-ing: Tôi thích…
 • I have a passion for … : Tôi có niềm đam mê đối với…
 • My hobbies are… :Sở thích của tôi là…
 • I’m interested in … :Tôi thích…

4. Những lỗi sai thường gặp khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Lỗi sai khi trả lời bằng tiếng Anh
Những lỗi sai thường gặp khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
 • Trả lời lan man, dài dòng. Không tập trung vào câu hỏi
 • Ăn mặc quá lôi thôi hoặc quá lộng lẫy. Không phù hợp phong cách công sở.
 • Thiếu tự tin khi trả lời. Trả lời quá nhỏ.
 • Trả lời lúng túng, không tròn câu hoặc nói lắp, run khi trả lời cũng bị trừ điểm khá nhiều.

5. Những lưu ý khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn

 • Đến đúng giờ nhưng không quá sớm.
 • Tìm hiểu các thông tin về sản phẩm/ dịch vụ cũng như các thông tin chung của công ty.
 • Luôn luôn cười sẽ tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.
 • Chuẩn bị trang phục kỹ và phù hợp với hoàn cảnh.
 • Khi phỏng vấn luôn trong trạng thái tự tin, ngồi thẳng lưng và trả lời to, rõ ràng. Đừng quên cười.
 • Nói về kinh nghiệm bản thân bằng cách trình bày chi tiết những công việc đã làm trong quá khứ.
 • Hỏi nhà tuyển dụng những câu hỏi có ý nghĩa như tầm nhìn, mục tiêu dài hạn của công ty.
 • Luôn lịch sử và nhã nhặn với mọi người nơi phỏng vấn.
 • Mạnh dạn nêu yêu cầu công việc mà bạn muốn ở cuối buổi phỏng vấn.
 • Đừng quên nói lời cảm ơn và chào tạm biệt người phỏng vấn bạn.

Bài viết trên đây đã tổng hợp thông tin cơ bản về chủ đề giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn. 4Life English Center (e4Life.vn) hy vọng những mẫu câu và ví dụ cơ bản sẽ giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng buổi phỏng vấn xin việc.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
[Total: 7 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page