Cấu trúc How many trong tiếng Anh

Là một cấu trúc được sử dụng thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, 4Life English Center (e4Life.vn) sẽ giúp bạn trình bày một cách rõ ràng về nội dung của cấu trúc How Many thông qua bài viết dưới đây. Hãy tham khảo ngay!

cấu trúc many
Cách dùng cấu trúc Many trong tiếng Anh

1. How many là gì?

Cấu trúc How many mang nghĩa của một câu hỏi chỉ số lượng của một vật nào đó ( số nhiều, đếm được ), có nghĩa là ” Bao nhiêu?”

 • How many apples are there in the box? (Có bao nhiêu quả táo trong hộp?)
 • How many pens do you have? (Bạn có bao nhiêu chiếc bút?)

2. Cách dùng cấu trúc How many trong tiếng Anh

2.1. How many đi với động từ to be

Cấu trúc How many ( đi với động từ to be):

 • How many + danh từ đếm được số nhiều (Plural Noun) + are there? → There is/ There are + từ chỉ số lượng

⇒ Ví dụ:

 • How many desks are there in your house? (Có bao nhiêu cái bàn trong nhà bạn?) → There is one. (Có 1 cái.)
 • How many laptops are there in the shop? (Có bao nhiêu cái laptop ở cửa hàng?) → There are five. (Có 5 cái.)

2.2. How many với động từ thường

Cấu trúc How many ( đi với động từ thường ):

 • How many + danh từ đếm được số nhiều + do/ does/ did + S + have? → S + V + từ chỉ số lượng

⇒ Ví dụ:

 • How many books do you want to buy? (Bạn muốn mua bao nhiêu quyển vở?) → I want to buy five books. (Tôi muốn mua 5 cuốn.)
 • How many eggs does your mother need? (Mẹ của bạn cần bao nhiêu trứng?) → She needs a dozen. (Mẹ tôi cần một tá trứng.)

3. Phân biệt How many với How much

Mang nghĩa tương tự như với cấu trúc How many, ” How much ” cũng được sử dụng cho câu hỏi với ý muốn hỏi ” Bao nhiêu”. Nhưng khác với cấu trúc How many – áp dụng cho danh từ đếm được số nhiều thì How much sử dụng với danh từ không đếm được.

 • Cấu trúc How much đi với động từ to be :
  • How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + is there? → There is/ are + từ chỉ số lượng

⇒ Ví dụ:

 • How much milk is there in the fridge? (Có bao nhiêu sữa trong tủ lạnh?) → There are three bottles. (Có 3 bình.)
 • How much bread is there in the box? (Có bao nhiêu bánh mì trong hộp?) → There is one loaf. (Có 1 ổ bánh mì)
Phân biệt How many với How much
Phân biệt How many với How much
 • Cấu trúc How much đi với động từ thường:
  • How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + do/does/ did + S + V? → S + V + Từ chỉ số lượng

⇒ Ví dụ:

 • How much bread do you want? (Bạn muốn bao nhiêu bánh mì?) → I want three loaves of bread. (Tôi muốn có 3 ổ bánh.)
 • How much rice does Min need? (Min cần bao nhiêu gạo?) → She needs 3 kilos. (Cô ấy cần 3 kg.)

Lưu ý: Cấu trúc How much còn dùng để hỏi giá cả.

 • How much + is/are + S?: …. có giá là bao nhiêu? → S + is/are + giá tiền
 • How much + do/does + S + cost?: … có giá là bao nhiêu? → S + cost/costs + giá tiền

4. Bài tập vận dụng và đáp án

4.1. Bài tập 1

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau

 1. ________ bread does your mother want?
  1. How much
  2. how many
  3. how
  4. how long
 2.  ________ eggs does your sister want? – A dozen.
  1. How much
  2. How many
  3. How
  4. What
 3.  ________ bananas do you want?
  1. How often
  2. How many
  3. How much
  4. How
 4. This laptop ________ $800.
  1. cost
  2. costs
  3. is costing
  4. costing
 5. There are ________ things to do here
  1. many
  2. much
  3. a lot
  4. little

4.2. Bài tập 2

Yêu cầu: Điền How many hoặc How much vào chỗ trống thích hợp:

 1. ………………… milk is there in the fridge?
 2. ………………… apples do you want?
 3. .………………….. pens are there in your bag?
 4. ………………… languages can you speak?
 5. ………………… girls are there in your class?
 6. ………………… loaves of bread does she want?
 7. ………………… water do you drink everyday?
 8. ………………… kilos of rice does your mother need?

4.3. Đáp án

Đáp án bài tập số 1: 

 1. A
 2. A
 3. B
 4. B
 5. A

Đáp án bài tập số 2:

 1. How much
 2. How many
 3. How many
 4. How many
 5. How many
 6. How many
 7. How much
 8. How many

Trên đây là định nghĩa, cách dùng và ngữ pháp của cấu trúc How many. Bên cạnh đó, 4Life English Center (e4Life.vn) còn giúp bạn hiểu rõ hơn về tình huống áp dụng cấu trúc khi so sánh với cấu trúc How many và đưa ra các bài tập vận dụng. Hy vọng nội dung bài viết sẽ giúp giải đáp thắc mắc của bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
[Total: 2 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page