Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditional)

Trong tiếng Anh, các dạng câu điều kiện là điểm ngữ pháp mà rất nhiều người biết cách sử dụng. Vậy bạn đã biết khái niệm cũng như cấu trúc của câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditional) chưa? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của 4Life English Center (e4Life.vn).

Câu điều kiện hỗn hợp
Câu điều kiện hỗn hợp

1. Khái niệm câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditional)

Câu điều kiện hỗn hợp là sự kết hợp của các câu điều kiện trong tiếng Anh. Chúng được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt.

2. Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

 • Khái niệm:

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 là sự kết hợp giữa câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 2.

Diễn tả một hành động có giả thiết trái ngược với quá khứ, kết quả trái ngược với hiện tại.

 • Cấu trúc: 

If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + V (nguyên mẫu)

 • Ví dụ: 

If he had not studied English, he would not find the job he has now. (Nếu anh ấy không học tiếng anh, anh ấy sẽ không tìm được công việc hiện tại).

If I had studied harder, I would pass this exam. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã vượt qua kì thi này.)

3. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

 • Khái niệm: 

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 là sự kết hợp giữa điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3.

Diễn tả một hành động có giả thiết trái ngược với hiện tại, kết quả trái ngược với quá khứ.

 • Cấu trúc: 

If + S + V (quá khứ) , S + would + have + P.P

 • Ví dụ: 

If I were you, I would have quit this job. (Nếu tôi là bạn, tôi đã bỏ việc đó rồi).

4. Bài tập thực hành

 1. Alex and Jennifer are happily married. If Alex (not be) _____________ such a kind person, Jennifer (not want) _____________ to marry him.
 2. Tony misread the map. That’s why he got lost. If he (read) _____________ the map properly, he (not get) _____________ lost.
 3. Don’t be silly! If I (have) ___________ the car key, I (not ask) _____________ you for it right now, would I?
 4. If I (win) _____________ the lottery, I (pinch) _____________ myself to make sure I wasn’t dreaming.
 5. If someone (ring) _____________ the bell at four in the morning, (you/answer) _____________ the door?
 6. If you’re not using your old digital camera, why (you/not sell) _____________ it? If I (be) ___________ you, I (advertise) _____________ it on the internet and sell it.
 7. You had the car key with you all the time, didn’t you?
 8. If the weather (not be) _____________ so miserable yesterday, we (go) _____________ out fishing.
 9. If I (see) _____________ a lion in the middle of a city, I (assume) _____________ it had escaped from the local zoo or a circus.
 10. If you (study) _____________ the map as you said you would the night before, we (not be) _____________ lost now.
 11. English is important in this job. If Isabel (not speak) _____________ it, she (not understand) _____________ most of our hotel guests.
 12. I (not bother) _____________ going out fishing tomorrow unless the weather (get) _________ better.
 13. If he (not study) _____________ English, he (not find) _____________ the job he has now.

Câu điều kiện hỗn hợp là dạng câu điều kiện nâng cao so với 4 dạng cơ bản. Do vậy, để đạt được điểm cao trong các kỳ thi, bạn cần hiểu rõ và biết cách sử dụng chúng. 4Life English Center (e4Life.vn) hy vọng bài viết này đã giúp bạn giải đáp các thắc mắc về điểm ngữ pháp này. Chúc bạn học tốt!

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
[Total: 6 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page